آگهی واگذاری بوفه و انتشارات بصورت اجاره

نوشته شده توسط مدیر سایت on . ارسال شده در مزایده‌های واحد تویسرکان

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان در نظر دارد بوفه سلف سرویس­ و انتشارات  دانشگاه را از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید. از داوطلبان شرکت در مزایده دعوت می­شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به سایت دانشگاه به آدرس tuyiau.ac.ir و یا دبیرخانه مرکزی واقع در ساختمان فنی مهندسی مراجعه نمایند.

دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام دارد.       

 

تلفن تماس: 5- 34946634 -081