آگهی مزایده واگذاری اموال غیر منقول بصورت اجاره

نوشته شده توسط مدیر سایت on . ارسال شده در مزایده‌های واحد تویسرکان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تویسرکان در نظر دارد اماکن ذیل را از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره واگذار کند. علاقمندان می‌توانند به منظور بازدید مکان و دریافت اسناد مزایده تا ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به نشانی: تویسرکان، بلوار حیقوق نبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان مراجعه؛ و یا جهت کسب اطلاعات بیتشر با تلفن 08134926634 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.

شرکت کنندگان در مزایده می‌بایست مبلغ  10000000 ریال (ده میلیون ریال )  به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سيبا 0108020222000 در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان واریز و فیش مربوطه را به همراه پیشنهاد قیمت خود برای هر مورد به صورت مجزا به دانشگاه ارائه نمایند.

قیمت خرید هر برگ پیشنهاد 100000 ریال می‌باشد و کلیه هزینه‌های مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود و دانشگاه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

  • بوفه سلف سرویس
  • کتاب فروشی ساختمان علوم انسانی
  • خوابگاه برادران (ساختمان الغدیر)