آگهی مناقصه عمومی تأسیسات

نوشته شده توسط مدیر سایت on . ارسال شده در مناقصه‌های واحد تویسرکان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي امور مربوط به  تعمير ، راه اندازي و نگهداري تأسيسات برقي ومكانيكي اين واحد دانشگاهي را به شركتهاي خدماتي واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان محترم مي توانند جهت خريد اسناد مناقصه و ارائه قيمت پيشنهادي حداكثر 7 روز پس از انتشار آگهي به دبير خانه دانشگاه واحد تويسركان واقع در بلوار حيقوق نبي(ع) طبقه سوم ساختمان فني و مهندسي مراجعه نمايند.

دانشگاه در قبول يا رد پيشنهادها مختار است.

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.