« آئین نامه برگزاری مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان »

 

          این دستورالعمل به منظور ایجاد وحدت رویه در جهت حفظ محیط معنوی دانشگاه و رعایت موازین اخلاقی و اسلامی در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان مصوب و ابلاغ می گردد :

ماده 1 : منظور از جشن فارغ التحصیلی ، مراسم برگزار شده متناسب با شأن و جایگاه دانشگاه و دانشجویان در پایان دوره تحصیلی در دانشگاه می باشد .

ماده 2 : درخواست برگزاری جشن فارغ التحصیلی سالی یک بار به تناسب تعداد دانشجویان ترم پایانی « قبل از تسویه حساب » و دانشجویانی که نیم سال بعدی فارغ التحصیل می شوند با تولیت ریاست دانشگاه به شورای فرهنگی دانشگاه ارسال و پس از تصویب مورد اجرا قرار می گیرد .

ماده 3 : هر گروه آموزشی موظف است ضمن ایجاد هماهنگی لازم دو نفر به عنوان نماینده           فارغ التحصیلان جهت برگزاری و سازماندهی مراسم از دانشجویان را به عنوان نماینده به شورای فرهنگی با مدیریت امور فرهنگی معرفی نمایند « کانون فارغ التحصیلان » .

ماده 4 : نماینده دانشجویان می باید پس از دریافت آیین نامه و امضاء ، آن را به تأیید رئیس دانشگاه رسانیده و به امور فرهنگی تحویل نماید.

ماده 5 : میهمانان ویژه جشن شامل سخنران ، قاری قرآن و ... با هماهنگی نماینده دانشجویان توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دعوت می شوند.

ماده 6 : مکان برگزاری جشن در سالن آمفی تئاتر واحد و می باید متناسب با حدود عرف دانشگاه و شئون دانشگاهی باشد.

ماده 7 : متقاضیان برگزاری جشن باید یک ماه قبل از موعد مذکور درخواست خود را به مسئول امور فارغ التحصیلان ارائه کنند. تاریخ برگزاری جشن فارغ التحصیلی در هفته اول خرداد ماه هر سال   امکان پذیر می باشد .

ماده 8 : کلیه دانشجویان ملزم به رعایت پوشش اسلامی منطبق با آئین نامه پوشش دانشجویان ، مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه بوده و لازم است از هر گونه پوشش زننده حجاب ناقص ، ظاهر غیر متعارف و ظاهر پوشش غربی مانند کراوات و امثال آن اجتناب نمایند.

ماده 9 : شرکت مدعوین و بستگان نزدیک دانشجویان « حداکثر به تعداد 3 نفر » در مراسم جشن مشروط به رعایت موارد مندرج در ماده 8 خواهد بود .

ماده 10: نظارت بر جشن فارع التحصیلی و اجرای این آئین نامه بر عهده معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت دانشجویی می باشد.

ماده 11: در صورت عدم رعایت موارد مندرج در مواد 8 و 9 ، انتظامات دانشگاه از ورود افراد ممانعت خواهند نمود و مسئولیت تبعات ناشی از این ممانعت بر عهده دانشجو خواهد بود.

ماده 12: استفاده از هر گونه روال غیر معمول مانند موسیقی یا پذیرایی غیر متعارف « کیک مخصوص جشن های عروسی ، تولد و ... » در این جشن مجاز نمی باشد « موسیقی و تئاتر و ... با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اجرا می شود »

ماده 13: در صورت تأمین لباس متحدالشکل فارغ التحصیلی توسط دانشگاه ، دانشجویان ملزم به پوشیدن این لباس می باشند و باید پس از پایان هر مراسم لباسها به صورت مرتب و تمیز به مسئول کانون فارغ التحصیلان تحویل داده شود .

ماده 14: هر گونه تخلف از مفاد این آیین نامه مشمول مقررات انضباطی بوده و قابل رسیدگی در شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه خواهد بود و حوزه دانشجویی موظف به اعلام موارد تخلف بر اساس روال قانونی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قبل از اعلام فراغت از تحصیل دانشجو می باشد. بدیهی است فارغ التحصیلی دانشجو تا زمان اعلام حکم متوقف خواهد بود .

ماده 15: این دستورالعمل در 15 ماده در تاریخ 15/02/1393 به تصویب شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود .