مجموعه فرم های انجمن ها
ردیفتوضیحاتدریافت فایل
1  فرم صفر طرح پژوهشی (پروپوزال) انجمن های علمی
2  اساسنامه انجمن های علمی
1   فرم عضویت در انجمن های علمی

 

مجموعه بخشنامه ها
ردیفتوضیحاتدریافت فایل
1 شیوه نامه فعالیت انجمن های علمی