لیست رشته های تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

ردیفرشته تحصیلیمقطع
1 آمار کارشناسی ناپیوسته
2 آموزش ابتدایی کاردانی
3 آموزش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته
4 دینی و عربی کارشناسی
5 آموزش زبان انگلیسی کاردانی
6 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی
7 الکترونیک- الکترونیک عمومی کاردانی
8 امور بانکی کاردانی
9 ابزار دقیق کاردانی
10 پرستاری کارشناسی
11 تربیت بدنی کاردانی
12 تربیت بدنی کارشناسی
13 تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته
14 ادبیات فارسی کاردانی
15 ادبیات فارسی کارشناسی
16 ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
17 مرتع وآبخیزداری کارشناسی
18 حسابداری کارشناسی
19 علمی کاربردی حسابداری کاردانی پیوسته
20 علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
21 حسابداری کاردانی ناپیوسته
22 حسابداری – مالیاتی کارشناسی
23 حسابداری- دولتی کارشناسی
24 حسابداری- حسابرسی کارشناسی
25 الهیات کارشناسی
26 معارف اسلامی کارشناسی
27 ریاضیات کارشناسی
28 ریاضیات کاردانی
29 زبان وادبیات انگلیسی کارشناسی
30 کامپیوتر – سخت افزار کاردانی
31 شیمی محض کارشناسی
32 شیمی فناوری اطلاعات کارشناسی
33 صنایع شیمیایی کارشناسی
34 شیمی معدنی کارشناسی ارشد
35 علمی کاربردی کامپیوتر کاردانی پیوسته
36 کامپیوتر کاردانی ناپیوسته
37 علمی و کاربردی برق کاردانی پیوسته
38 علوم تجربی کارشناسی ناپیوسته
39 علوم تجربی کارشناسی
40 اقتصاد کارشناسی
41 عمران- روسازی کاردانی پیوسته
42 عمران- زیر سازی کاردانی پیوسته
43 کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته
44 فقه و حقوق اسلامی کارشناسی
45 فقه و حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
46 فیزیک هسته ای کارشناسی
47 فیزیک اتمی کارشناسی
48 فیزیک جامد کارشناسی
49 مخابرات کارشناسی
50 مخابرات کاردانی
51 برق کاردانی
52 مهندسی برق قدرت کارشناسی
53 کامپیوتر کارشناسی
54 مامایی کارشناسی
55 مترجمی زبان کارشناسی
56 مدیریت بازرگانی کارشناسی
57 مدیریت صنعتی کارشناسی
58 معماری کارشناسی ناپیوسته
59 مهندسی برق کارشناسی ناپیوسته
60 مهندسی کامپیوتر کارشناسی
61 مهندسی اپتیک ولیزر کارشناسی
62 مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته
63 مهندسی تکنولوژی شبکه های انتقال کارشناسی ناپیوسته
64 مهندسی تکنولوژی برق قدرت کارشناسی ناپیوسته
65 مهندسی تکنولوژی مخابرات انتقال کارشناسی ناپیوسته
66 مهندسی تکنولوژی مخابرات سوئیچ کارشناسی ناپیوسته
67 مهندسی تکنولوژی معماری کارشناسی ناپیوسته
68 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته
69 نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته