مجموعه بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های آموزشی
ردیفتوضیحاتدریافت فایل
1  آیین نامه کارآموزی
2  آیین نامه دوره های کاردانی و کارشناسی
3  آیین نامه دوره کارشناسی ارشد
4 آیین نامه رشته های پزشکی