تصاویر روسای پیشین واحد

 

دکتر سعید جامه بزرگیدکتر مجید شمسغلامعلی حاجیدکتر علی محمد برنا
image image image image

 

  • مرحوم دكتر سید مصطفی كیایی دوره ریاست از سال 66 الی 71
  • دكتر علی محمد برنا دوره ریاست از سال 71 الی 82
  • غلامعلی حاجی سرپرست واحد از سال 82 تا سال 83
  • دكتر مجید شمس دوره ریاست از سال 1383 الی 1387
  • دكتر سعید جامه بزرگی دوره ریاست از سال 1387 تا 1392