محصولات مرکز رشد

واحد فناور(شرکت):

1-  تولید نانو پودر مس

 

هسته فناور:

1-  ساخت سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

2- ساخت دست مصنوعی

3- تولید تینر فوری و روغنی