کتاب های چاپ شده در واحد تویسرکان

کتاب محیط کاری نوین از دکتر رضا تقوایی ترجمه کتاب The Essentials of The New Workplace را میتوانید از انتشارات ترمه تهیه نمایید.

Jeld Taghvaii
bookchemistry
ketab-parastari
scan0001
scan0074
scan0075
scan0076
scan0077
scan0078
scan0079
scan0080
scan0081
scan0082
scan0083
scan0084
scan0085
scan0086