مجموعه بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های پژوهشی
ردیفتوضیحاتدریافت فایل
1 آیین نامه تشویق مقالات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی
2 آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در همایش های معتبر خارج از کشور
3 آیین نامه پرداخت تسهیلات شرکت در کنفرانس های داخل کشور مورخ 89/12/1
4 آیین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
5  آیین نامه نگارش گزارش نهایی طرح پژوهشی
6 آیین نامه سخنرانی مربوط به ارایه نتایج طرح های پژوهشی
8 متمم بخشنامه شیوه نامه تشویق مقالات