چاپ کتاب مدیریت منابع انسانی توسط دکتر تقوایی

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

کتاب مدیریت منابع انسانی( رویکرد راهبردی) کتابی است که توسط لوئیز مجیا، دیوید بالکین و رابرت کاردی تالیف گردیده است.

بنا به گزارش روابط عمومی واحد تویسرکان این کتاب که توسط دکتر رضا تقوایی عضو هیأت علمی واحد تویسرکان اعظم شجاع صفت و عاطفه واثقی شجاع ترجمه و توسط انتشارات دانشگاه اسلامی واحد همدان و واحد تویسرکان چاپ و منتشر شده است.

به گفته دکتر تقوایی: در عصر حاضر و در جوامع دانشی امروز چالش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی، جهانی شدن و پیشرفت های فناوردی مانند: دسترسی به کامپیوتر، اینترنت، تلفن، کنفرانس های ویدئویی، شبکه های اینترنتی و تغییر مکان جغرافیایی نیروی کار؛ تغییر در بافت جمعیتی مانند: افزایش تعداد کارکنان سالخورده رشد تعداد زنان شاغل و خانواده های دو درآمدی و تنوع نیروی کار؛ تغییر در وضعیت بازارها مانند: فشار برای افزایش مزیت رقابتی و کاهش هزینه ها، قوانین دولتی مصوب و همچنین ساعات کاری منعطف از جمله مسائل مورد توجه مدیران چه در سایر کشورها و جه در سازمان های دولتی و غیر دولتی کشورمان بوده که بایستی با رویکردی راهبردی به ویژه در حوزه مدیریت منابع انسانی مورد مداقه و بررسی قرار بگیرد

https://goo.gl/FRtAKo

http://ana.ir/news/394027