مدارك مورد نياز ثبت نام و شماره تماس بخش آموزش

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

مدارك مورد نياز ثبت نام

  • اصل مدرك و يا گواهي موقت دوره تحصيلي پايه و پنج برگ تصوير از آن

چنانچه پذيرفته شده اصل مدرک تحصيلي خود را در اختيار نداشته باشد ولي گواهی موقت یا تصوير آن يا گواهي معتبر پايان دوره را ارائه کند بايد متعهد گردد اصل مدرک را حداکثر ظرف مدت يك ماه به دانشگاه تحويل دهد و تعهد مذکور نيز همراه با ضمانت مالي (چک يا سفته) مي باشد.

  • اصل شناسنامه عکسدار و دو برگ كپي از تمام صفحات آن

که اصل شناسنامه صرفا براي تطبيق خواهد بود.                                                   

  • اصل کارت ملي و دو برگ کپي آن

اصل کارت صرفا براي تطبيق خواهد بود.

  • شش قطعه عکس 4 x 3 تمام رخ

مشخصات پذيرفته شده در پشت آنها نوشته شده باشد (براي مشمولين 12 قطعه).                                                    

  • اصل مدرك نظام وظيفه و يک برگ کپي آن
  • شماره تماس دانشگاه، کد 081

(34920042-)(34926634)( 34926635)( 34920253)( 34923288)( 34920253)

  • داخلی اداره ثبت نام 269- داخلی آموزش 236

اصل مدرك نظام وظیفه صرفا براي تطبيق خواهد بود. «جهت برادران»     

 

اداره ثبت نام  واحد تویسرکان