افتتاح دبیرستان دخترانه دوره دوم سما

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

دبیران:

۱_ ریاضی؛ حاج علی نانکلی، دکتر عزیزالله الوندی، دکتر حسامی ارشد، دکتر رزین فر

۲_ فیزیک؛ دکتر بابایی، آقای موسوی

۳_ شیمی؛ دکتر بداغی، خانم مهدیان، آقای زبده

۴_ دینی؛ حاج خداداد جلیلوند، خانم هاشمی

۵_ عربی؛ آقای میرزاجانی، آقای گمار

۶_ زیست؛خانم دکتر جنابی، آقای حجتی

۷_ زبان؛ دکتر مسعود هاشمی، آقای محمد بختیاری

۸_ ادبیات؛ دکتر حکم آبادی، آقای امیر عبدالملکی، خانم حسنی

۹_ فلسفه؛ خانم حبیب زاده

۱۰_ اقتصاد؛ دکتر حکمتی

۱۱_ آمار؛ دکتر زهره وند